Klub Wysokogórski Kraków

Regulamin uczestnictwa w imprezach organizowanych dla członków KW Kraków

W ramach swojej działalności, Klub Wysokogórski Kraków organizuje różnego rodzaju spotkania o charakterze szkoleniowym i integracyjnym zwane dalej "wydarzeniami". Podstawowe informacje dotyczące wydarzeń pojawiają się na głównej grupie google KW Kraków, szczegółowe - w zakładce “wydarzenia” panelu klubowego. 

1. Warunki uczestnictwa
Koordynator imprezy może wyznaczyć dodatkowe, uzasadnione charakterem imprezy i możliwe do zweryfikowania warunki uczestnictwa np. ukończenie wymaganego kursu, odpowiednie doświadczenie, staż członkowski. W przypadku wydarzeń dostępnych jedynie dla członków Klubu (lub skorzystania z niższej ceny przysługującej członkom) konieczne jest zalogowanie się w panelu oraz posiadanie opłaconej składki członkowskiej. 

2. Uczestnictwo osób, które nie są członkami KW Kraków
Jest możliwe, jeżeli koordynator o tym zdecyduje. W takiej sytuacji w panelu widoczna będzie opcja wyboru - dla członków Klubu oraz osób nie będących członkami Klubu. 

3. Zapisy na wydarzenia
Jako podstawowy tryb zapisu na wydarzenia przyjęliśmy system panelu klubowego. W przypadku wydarzeń z ograniczoną ilością miejsc, decydująca o możliwości uczestnictwa będzie kolejność zgłoszeń w panelu, chyba że inne zasady są wyraźnie wskazane w opisie wydarzenia.

4. Czas na opłacenie zapisu
W przypadku braku płatności w czasie wyznaczonym przez koordynatora, zostaniecie o tym poinformowani e-mailem, zapis zostanie usunięty, a kolejna osoba z listy otrzyma automatycznie link do płatności aktywny przez wyznaczony przez koordynatora czas.
Co 30 minut pomiedzy godziną 8.00 a 23.00 - jest uruchamiany automatyczny skrypt, który usuwa zapisy, których czas na płatność wygasł.

5. Odpłatność
W przypadku imprez odpłatnych, zgłoszenie będzie ważne tylko w przypadku wykonania płatności przez system panelu we wskazanym w opisie czasie. Płatności przelewem na konto Klubu nie będą uwzględniane, chyba że koordynator zdecyduje inaczej. Jeżeli omyłkowo wykonacie taką płatność zwykłym przelewem, poinformujcie o tym koordynatora, który zleci zwrot kwoty.   

6. Zwroty opłat
Osobom, które zapisały się na wydarzenie i nie wzięły w nim udziału, wniesiona opłata nie będzie zwracana. Jeżeli z jakiegoś powodu nie możecie wziąć udziału w wydarzeniu, możecie poszukać kogoś na swoje miejsce i rozliczyć się z nim bezpośrednio. W bardzo wyjątkowych sytuacjach koordynator może zlecić zwrot opłaty, jednak potrącana będzie prowizja systemu Dotpay (1,5% kwoty). 
Nie dotyczy to odwołania wydarzenia z przyczyn leżących po stronie organizatora lub z przyczyn niezależnych (np. ze względów niekorzystnych warunków pogodowych lub obostrzeń administracyjnych).

7. Ryzyko na zajęciach
Zajęcia szkoleniowe oraz inne wydarzenia organizowane przez Klub Wysokogórski Kraków obejmują sporty wysokiego ryzyka. Uczestnictwo w nich może wiązać się z ryzykiem utraty zdrowia i życia. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek wykonywania poleceń instruktora pod rygorem usunięcia z zajęć.

Procedura Reklamacji 

Reklamacja może zostać złożona na adres mailowy faktury@kw.krakow.pl - w tytule wiadomości należy wpisać Reklamacja oraz imię i nazwisko. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 30 dni. 

Nazwa - Klub Wysokogórski Kraków
Adres - 31-152 Kraków, ul. Pędzichów 11/10A
e-mail - kw@kw.krakow.pl 
www - www.kw.krakow.pl
KRS - 00 000 22 732
NIP - 676 10 07 059
REGON - 001 263 724
Konto bankowe - Bank Millenium 77 1160 2202 0000 0000 3523 6899
Statut klubu - https://kw.krakow.pl/images/artykuly/KWKrakow/statut/StatutKWK.pdf
powrót