Klub Wysokogórski Kraków

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Klubu Wysokogórskiego Kraków.


Jeśli nie posiadasz certyfikatu, załącz jakikolwiek potwierdzenie odbycia kursu lub skontaktuj się z naszym biurem. 1. Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Klubu Wysokogórskiego Kraków moich danych osobowych w celu realizacji celów statutowych Klubu.
 2. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zrealizowania przepisów RODO i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz otrzymywania informacji dotyczących działalności Klubu.
 3. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przesłania deklaracji członkowskiej.
 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwanego dalej RODO – informuje się, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Wysokogórski Kraków, z siedzibą w Krakowie ul. Pędzichów 11/10A, 31-152 Kraków.
  2. Adres do korespondencji: ul. Pędzichów 11/10A, 31-152 Kraków.
  3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji celów statutowych Klubu Wysokogórskiego Kraków.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo do celów archiwalnych, badań naukowych i historycznych oraz statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
 5. Oświadczam iż zapoznałem się z informacjami zawartymi w pkt. 4.
 6. Oświadczam, że zapoznałem/-am się ze Statutem Klubu Wysokogórskiego Kraków, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 7. Mając świadomość, że sporty propagowane przez Klub Wysokogórski Kraków mogą być niebezpieczne dla życia lub zdrowia, oświadczam, że uprawianie tych sportów oraz udział w imprezach organizowanych przez Klub podejmuję na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 8. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).